Skip to Content.

uu-medarbetarportal - Nyhetsbrev om utvecklingen av en medarbetarportal

Subject: Nyhetsbrev om utvecklingen av en medarbetarportal

Nyhetsbrevet uu-medarbetarportalen ger dig en överblick över det pågående projektet och möjlighet att delta i utvecklingen av en medarbetarportal vid Uppsala universitet. Nyhetsbrevet skickas ut minst 4 gånger per år.

English version below.

Projektidén är att ska skapa en webbplats – en medarbetarportal - för universitetets medarbetare och deras kontaktnät. Den ska fungera som kanal för intern, digital information och kommunikation. Medarbetarportalen ska också erbjuda standardiserade ingångar till befintliga och i förlängningen nya interna IT-tjänster inom universitetet. De generella behoven har identifierats i förberedande utredningar och PM. Att lösa dessa behov ger omedelbara effekter på universitetets inre arbete och skapar de nödvändiga förutsättningarna för en förnyelse av den externa webbplatsen.

Informationen, kommunikationen och IT-tjänsterna ska tjäna såväl lokala behov hos institutionerna som centrala behov från ledning och förvaltning.

Projektets utvecklingsfas pågår åtminstone hela 2012 och vi räknar med sex eller sju releaser.

Projektets mål är att:

English version


The uu-medarbetarportal portal newsletter provides you with an overview of the on-going project and the opportunity to take part in the development of an employee portal at Uppsala University. The newsletter will be circulated at least four times per year.

The idea of the project is to create a website – an employee portal – for University employees and their contact network. It is to serve as a channel for internal, digital information and communication. The employee portal is also to provide standard gateways to existing and, ultimately, new internal IT services within the University. The general needs have been identified in preparatory investigations and memoranda. Meeting these needs will have an immediate impact on internal work.

The information, communication, and IT services are to serve both local needs at departments and central needs from management and administration.

The developmental phase of the project is to continue at throughout 2012, and we estimate there will be six or seven releases.

Project goals are to:

Top of Page